بهترین محقق کسی است که از میان بهترین علم  مهم ترینِ آن را بداند و مابقی فنون را درتجربه به دست آورد

این شعار کارنو20  است