خداوند دنیا را آفرید وقانونی  را بنا نهاد تا بشر بتواند در این مسیر به

خوشبختی و سعادت برسد

ما اینجا هستیم تا قانون خدا را بیاموزیم 

قانون چیست ؟

معیار سنجش خداوند به آنچه که به جهان میفرستیم  ایمان به خدا و توحید و یکتاپرستی میباشد