شکرگزاری

شکرگزاری

شکرگزاری

همیشه در همه ادیان رسم شکرگزاری به شیوه های متفاوتی برگزار میشود

تشکر و سپاس از خداوند بابت نعمتهایش زیرا بشر دریافته است که

شکرگزاری او را بزرگ میکند به کمالاتش میافزاید و مهمتر از همه نعمتها

را فزونی میبخشد 

در تمام قرون و اعصار این مورد پسند عموم مردم بوده و به طرق مختلف

در قالب دعا یا جشن و مراسم های دیگر اجرا میشده و میشود 

وقتی خدا را شکر میکنی تو فرکانس فراوانی را به کائنات میفرستی و

جهان نیز مطابقش فراوانی نعمتش را وارد زندگیت میکند 

کسی که شکرگزاری میکند در واقع به فراوانی نعمتها باور دارد

سپاسگزاری همراه با باور به ثروت نامحدود خداوند نعمت را وارد زندگیت میکند 

شکرگزاری نباید مصداق داستانی باشدکه گویند :روزی فقیر ی در کنار

جویی نان خشکی به آب کثیف و لجن میزد و میخورد و شکر میکرد یکی

این صحنه را دید و پرسید :ای بیچاره تو چه داری که شکر هم میکنی فقیر

با عصبانیت گفت :این شکر برای خدا از فحش بدتر است 

حالا شکرگزاری اگر بدون باور به فراوانی و ثروت خدا صرفا به از روی

عادت یا ثواب باشد وفرکانسی که به جهان فرستاده  میشود با باور کمبود

باشد نتیجه آنچه وارد زندگی ما میشود فقر و کمبودهاست  بنابراین این

حالت شکرگزاری در ذهن  ما سئوال ایجاد میکند که چرا ؟

شکر خدایا  سپاس الحمدالله خدا را شکر  به هر زبانی در هر دین و آیینی

فارغ از مرزهای جغرافیایی مخلوقات خداوند را به نعمت و سلامتی

بیشترو فزونی مال و عمر و..... میرساند شکرگزار خداوند باشیم در هر

حالتی که هستیم این است بندگی خدا 

خدا را شکر بابت این نوشته ها 

شاد و سعادتمند باشید در دنیا و آخرت 

کلید واژه ها: شکرگزاریسپاسگزاری