پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون

دسته : مقاله
تعداد بازدید:۳۲
پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون

پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون

 


پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون که دارای ۵۵ سؤال والد و ۵ سؤال معلم می باشد و بر اساس شاخص – لیکرت نمره گذاری می شود به دست خواهند آورد.

اعتبار و روایی ابزارها:
روایی پرسشنا مه ماتسون توسط درویش  (۱۳۸۸) صورت گرفته است .
پایایی پرسشنامه ماتسون توسط درویش  (۱۳۸۸) و یوسفی و خیر   ( ۱۳۸۱ به نقل از درویش ، ۱۳۸۸) با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶ به دست آمده است .

توضیح درباره پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون
این پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون برای ارزیابی مهارت های اجتماعی کودکان توسط والدین ومربیان استفاده شد .این مقیاس در سال ۱۹۸۳ توسط ماتسون وهمکاران برای سنجش مهارت اجتماعی کودکان ونوجوانان ۴تا ۱۸ سال تهیه شده ودارای سه فرم والد ، مربی و دانش آموز است.در این پژوهش با توجه به سن آزمودن ها تنها از دو فرم والد ومربی استفاده شده است .فرم والد دارای ۵۵ سوال و فرم مربی دارای ۵ سوال کلی از ۵ عامل اصلی مهارت اجتماعی ماتسون است که افراد باید هر سوال را خوانده و بر اساس یک شاخص لیکرت  (۱=هرگز ، ۵=همیشه) پاسخ دهند.درویش، ۱۳۸۸

بعد از پرداخت، فایل به ایمیل شماارسال میگردد در صورت تمایل میتوانید آیدی تلگرام  خود را قرار دهید تا فایل به پی وی شماارسال شود 

قیمت 4000تومان

فایل فشرده

پرداخت 

 

کلید واژه ها: پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسوندانلود پرسشنامه


نظر شما :