مطالب مرتبط با کلید واژه " شکرگزاری "


شکرگزاری

شکرگزاری

شکرگزاری همیشه در همه ادیان رسم شکرگزاری به شیوه های متفاوتی برگزار میشود تشکر و سپاس از خداوند بابت نعمتهایش زیرا بشر دریافته است که شکرگزاری او را بزرگ میکند به کمالاتش میافزاید و مهمتر از همه نعمتها را فزونی میبخشد  در تمام قرون ...